You don't have javascript enabled. Good luck with that.
17 دی لغايت 20 دی 1394
چهارمین نمایشگاه تخصصی بانکداری، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری

    قدمت صنعت بيمه و بانکداري، قدمتي تقريباً مشابه است اما رتبه صنعت بانكداري در اقتصاد كشور، رتبه اي بالاتر از همپاي قديمي خود است. كارشناسان اين اختلاف را تا 20 پله برآورد مي كنند. طي سال هاي اخير اين دو صنعت، تحريم ها و بحران هاي مشابهي را پشت سر گذاشتند كه از طريق مديريت هاي اقتصادي كشور تا حدود زيادي برطرف شده است. متأسفانه جايگاه مهم صنعت بيمه به عنوان يکي از محورهاي زيربنايي توسعه اقتصادي کشور شناخته نشده است. به ويژه در شرايطي كه اقتصاد خانواده ها درگير مسائل كلان و خرد متعددي است، اين صنعت تا حدودي به فراموشي رفته و اهميت خود را از دست داده است. همچنين در بخش شناساندن جايگاه بيمه به مديران نيز بايد برنامه ريزي و تلاش هاي ويژه اي كرد. از سوي ديگر چشم انداز شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداري ايران، حرکت به سوي آزادسازي اقتصادي و نزديک شدن به بازارهاي بين المللي در آينده اي نه چندان دور، شرايطي را پديد آورده است که لزوم برنامه ريزي استراتژيک براي بانک ها را اهميتي مضاعف مي بخشد. در اين راستا شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان اولين نمايشگاه تخصصي بيمه و بانكداري را در اصفهان يكي از مهم ترين شهرهاي اقتصادي كشور برگزار كرد.